Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Ochrona przyrody Natura 2000 Siemianowice Śląskie

Zastanawiasz się jakie formy ochrony przyrody są ustanowione na terenie miasta Siemianowice Śląskie? Przedstawiamy wykaz form ochrony przyrody oraz najważniejsze informacje dotyczące procedur związanych z realizacją inwestycji na obszarach chronionych w Siemianowicach Śląskich.

Mapa Solarna

Do czego przydadzą się informacje o ochronie przyrody Natura 2000 w Siemianowicach Śląskich?

Informacja o występowaniu różnego rodzaju form ochrony przyrody w obszarze miasta Siemianowice Śląskie, może być przydatna podczas diagnozowania działki pod kątem inwestycyjnym, gdyż nieruchomość, w granicach której znajduje się jakaś forma ochrony przyrody posiada ograniczenia formalno-prawne, które w najgorszych przypadkach uniemożliwią realizację jakichkolwiek prac budowlanych.

Przykładowo, jeśli okaże się, że zakupiona działka w Siemianowicach Śląskich pod budowę domu objęta jest obszarem Natura 2000, to konieczne będzie zlecenie firmie branżowej bardzo kosztownych opracowań środowiskowych. Procedura administracyjna związana z uzyskaniem decyzji środowiskowej może potrwać nawet rok, a i tak istnieje duże prawdopodobieństwo, że inwestor dostanie decyzję odmowną. Dlatego warto przed podjęciem jakichkolwiek kroków związanych z zakupem lub wszczynaniem procedury administracyjnej sprawdzić czy działka nie leży na obszarze Natura 2000 lub innej formy ochrony przyrody w Siemianowicach Śląskich.

Formy ochrony przyrody w Siemianowicach Śląskich

Rejestr form ochrony przyrody w geoportalu miasta Siemianowice Śląskie, zawiera powierzchniowe i punktowe formy ochrony przyrody występujących na obszarze miasta. Jeśli chodzi o powierzchniowe formy ochrony przyrody mamy na myśli takie obszary jak: park narodowy i krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, zespół przyrodniczo-krajobrazowy, użytek ekologiczny oraz stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej, natomiast mówiąc o formach punktowych - pomnik przyrody.

Formy ochrony przyrody w Siemianowicach Śląskich

0 ha

Taki obszar obejmują obecnie wszystkie formy ochrony przyrody w Siemianowicach Śląskich.

0 %

Taki procent powierzchni całkowitej gminy stanowią wszystkie formy ochrony przyrody w Siemianowicach Śląskich.

Statystyka obszarów chronionych Siemianowic Śląskich

Gdzie sprawdzić obszary ochrony przyrody w Siemianowicach Śląskich?

Sprawdź obszary chronione dla działki z miasta Siemianowice Śląskie w portalu OnGeo.pl! Taką możliwość daje płatna usługa: Raport o terenie OnGeo. Na portalu możesz samodzielnie zdiagnozować dowolną działkę w Siemianowicach Śląskich lub w kraju. OnGeo posiada bowiem największą zharmonizowaną bazę danych przestrzennych w Polsce. Rozpoczynając generowanie raportu już po 5 minutach otrzymasz dokument, w którym znajdziesz informacje o:

 • obszary ochrony przyrody w Siemianowicach Śląskich,
 • dane z ewidencji gruntów,
 • miejscowy plan zagospodarowania,
 • uzbrojenie terenu w media,
 • tereny zalewowe, osuwiska, tereny zagrożone stagnacją wody,
 • wiele innych informacji dotyczących wybranej działki.

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty.

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

 • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
 • wpisać adres działki,
 • zaznaczyć działkę na mapie.

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Kto odpowiada za obszary chronione w Siemianowicach Śląskich?

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody organami odpowiedzialnymi za ochronę terenów otoczonych specjalną opieką ze względu na ich walory przyrodnicze są:

 • minister właściwy do spraw środowiska,
 • generalny dyrektor ochrony środowiska,
 • wojewoda,
 • regionalny dyrektor ochrony środowiska,
 • marszałek województwa,
 • dyrektor parku narodowego,
 • starosta,
 • wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Prowadzenie rejestru form ochrony przyrody znajduje się w kompetencjach Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Rejestr stanowi bazę form ochrony przyrody i jest na bieżąco aktualizowany w oparciu o stale spływające dane z rejestrów prowadzonych przez regionalnych dyrektorów ochrony środowiska oraz inne organy odpowiedzialne za ochronę przyrody.

Jakie ograniczenia inwestycyjne na terenie miasta Siemianowice Śląskie wprowadzają obszary chronione?

Najbardziej restrykcyjne ograniczenia dotyczące zabudowy obowiązują parków narodowych i rezerwatów przyrody, ponieważ w ich granicach niedopuszczalny jest praktycznie żaden rodzaj zabudowy mieszkaniowej. Warto pamiętać o występowaniu tzw. otulin, które również są objęte specjalną ochroną przed wpływem działalności człowieka. Zanim więc zdecydujesz się na zakup działki w Siemianowicach Śląskich, sprawdź, jakie ograniczenia formalno-prawne niesie ze sobą budowa na takim terenie. Czasami okazyjna cena może oznaczać obostrzenia dotyczące działalności gospodarczej, a nawet zabudowy.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o ograniczeniach dla poszczególnych form ochrony przyrody, zajrzyj do artykułu: Budowa na obszarach chronionych co warto wiedzieć .

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w Siemianowicach Śląskich

Jeśli budowa, którą zamierzasz zrealizować w Siemianowicach Śląskich kwalifikuje się do przedsięwzięć, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko, niezbędne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tzw. decyzji środowiskowej. Decyzja ta wskaże jak zrealizować inwestycję by miała jak najmniejszy wpływ na stan środowiska.

Gdzie załatwisz sprawę dla działki położonej w mieście Siemianowice Śląskie?

Sprawę można zrealizować w:

 • starostwie powiatowym lub urzędzie miasta Siemianowice Śląskie,
 • regionalnej dyrekcji lasów państwowych odpowiedniej dla miasta Siemianowice Śląskie,
 • regionalnej dyrekcji ochrony środowiska odpowiedniej dla miasta Siemianowice Śląskie,

Jak złożyć wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w mieście Siemianowice Śląskie?

 • Przygotuj wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wzór takiego wniosku znajdziesz poniżej
 • Zbierz wymagane dokumenty, a następnie złóż je razem z wnioskiem. Lista dokumentów:
  • Wniosek o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko,
  • Karta informacyjna przedsięwzięcia - złóż w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco wpływać na środowisko,
  • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - złóż w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na środowisko,
  • Mapa z zaznaczonym terenem na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, na obszarze miasta Siemianowice Śląskie,
  • Kopia mapy ewidencyjnej dla działki/ek planowanego przedsięwzięcia na obszarze miasta Siemianowice Śląskie,
  • Mapa sytuacyjno-wysokościowa, obejmująca obszar przedsięwzięcia w mieście Siemianowice Śląskie,
  • Wypis i wyrys z mpzp z urzędu miasta Siemianowice Śląskie - złóż jeśli składasz wniosek do regionalnej dyrekcji ochrony środowiska,
  • Wypis z rejestru gruntów, wydany przez urząd odpowiedni dla miasta Siemianowice Śląskie (starostwo lub urząd miasta),
  • Dokument pozwalający na ustalenie stron postępowania,
  • Wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów - złóż jeśli wniosek dotyczy przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
  • Dowód opłaty skarbowej oraz Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych - złóż jeśli jesteś reprezentowany przez pełnomocnika,
 • Urząd sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny i rozpocznie procedurę postępowania. Jeśli wniosek ma braki urząd wezwie cię do ich usunięcia. Urząd dokona uzgodnień i opinii z innymi instytucjami odpowiednimi dla obszaru miasta Siemianowice Śląskie. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji.

Pobierz wniosek środowiskowy dla przedsięwzięcia w mieście Siemianowice Śląskie

Ochrona przyrody Natura 2000 w sąsiednich gminach: